બિંગો એક્ઝિબિશન શો

એએચઆર એક્પો ચીકા 2018


ક્લાયમેટ વર્લ્ડ 2017


એએચઆર એક્સપો લાસ વેગસ 2017


એશિયાનું પાણી 2016


ચીન મશીનક્સ 2015